Regulamin serwisu

Przyjęcie warunków i zawarcie umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania z witryny internetowej Achilles.pl (zwanej dalej "Witryną Internetową") oraz wszelkich usług dostarczonych użytkownikowi przez Achilles.pl (dalej zwanych "Usługami") oznacza przyjęcie warunków korzystania z serwisu, zwanych dalej "Warunkami".
 2. Warunki obejmują dwa elementy:
  1. warunki przedstawione w niniejszym dokumencie,
  2. Zasady Ochrony Prywatności (http://www.achilles.pl/polityka-prywatnosci.html)
 3. Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, a Achilles Polska dotyczącą korzystania przez użytkownika z Witryny Internetowej i Usług. Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać. Warunki stosuje się do wszystkich użytkowników Witryny Internetowej.
 4. Użytkownik nie może przyjąć Warunków, jeżeli nie jest w wieku, który umożliwia zawarcie z Achilles Polska wiążącej umowy. Użytkownik taki nie może korzystać z Usług.
 5. Achilles Polska może dokonywać zmian Warunków. Aktualnie obowiązująca treść Warunków dostępna jest pod adresem http://achilles.pl/regulamin-serwisu.html. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie, a korzystanie z Usług po zmianie Warunków oznacza ich akceptację w zmienionej formie.
 6. Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę z Achilles Polska, może tego dokonać poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia do Achilles Polska, wraz z dyspozycją zamknięcia konta użytkownika Achilles Polska.
 7. Achilles Polska może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę wiążącą Achilles Polska z użytkownikiem, jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień zawartych w Warunkach.
 8. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i Achilles Polska zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Warunków.

Treści Witryny Internetowej

 1. Wszelkie treści znajdujące się w Witrynie Internetowej, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo oraz elementy interaktywne Witryny Internetowej ("Treści Achilles Polska") należą do lub są licencjonowane przez Achilles Polska oraz są przedmiotem praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.
 2. Treści Achilles Polska nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, sprzedawane bez uprzedniej pisemnej zgody Achilles Polska lub licencjodawców Achilles Polska.
 3. W treściach publikowanych w Witrynie Internetowej znajdować mogą się linki do innych witryn nie należących do Achilles Polska. Achilles Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w tych witrynach, a także za ich dostępność. W momencie opuszczenia Witryny Internetowej użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania z każdej z witryn odwiedzanych przez użytkownika.

Zasady korzystania z serwisu Achilles Polska

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu Achilles Polska, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie umieszcza w serwisie Achilles Polska.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
  • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  • treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  • treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie Achilles Polska linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie 3 powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w serwisie Achilles Polska wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia serwisu Achilles Polska oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do niespamowania serwisu Achilles Polska oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Achilles Polska i korzystanie z usług serwisu Achilles Polska w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

Ograniczenia w korzystaniu z Witryny Internetowej i Usług

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Witryny Internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Achilles Polska.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Witryny Internetowej ani Usług.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do treści udostępnionych na Witrynie Internetowej przy pomocy technologii lub środków zakłócających funkcjonowanie Witryny Internetowej lub ograniczających dostęp do Usług.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani nie zakłócać działania elementów zabezpieczenia Witryny Internetowej.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej lub Usług w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony Achilles Polska.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług oraz zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej i Usług w celu pozyskiwania zleceń lub w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej.
 7. W związku ze stałym wprowadzaniem innowacji w Witrynie Internetowej, forma i charakter Usług świadczonych przez Achilles Polska mogą w każdym czasie zostać zmienione bez uprzedniego zawiadamiania o tym użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Achilles Polska może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług na rzecz użytkownika bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika.
 8. Achilles Polska nie gwarantuje użytkownikowi, że korzystanie przez użytkownika z Usług spełni oczekiwania użytkownika, ani też, że będzie ono nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy wolne od usterek, a informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne.

Nasze realizacje

Zapytaj o produktGaleria Produktu